Al 1983 s’aprova la primera Llei de normalització linguistica. Aquesta llei va ser impulsada des del govern de la Generalitat, i promulgada per Jordi Pujol. La seva preparació va ser molt llarga i en uns anys políticament molt convulsos (cop d’estat, LOAPA,..) i malgrat tot es va aconseguir un dels consens més forts des de la restauració de la democràcia: va ser aprovada per 105 vots a favor, cap en contra i una abstenció.

En la seva exposició de motius llegim tota una declaració de principis que han complert el seu objectiu: “La llengua catalana, element fonamental de la formació de Catalunya, n’ha estat sempre la llengua pròpia, com a eina natural de comunicació i com a expressió i símbol d’una unitat cultural amb profundes arrels històriques. A més ha estat el testimoni de la fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura especifica. Finalment, ha servit d’element integrador, facilitant la més absoluta participació dels ciutadans de Catalunya en la nostra convivència pacífica, amb total independència de llur origen geogràfic”.

Després fa esment de la precarietat de l’estat de la llengua, recordant primer el decret de nova planta, les persecucions de la mateixa des de 1939, les arribades de gent de fora que no tenia accés a l’aprenentatge de la mateixa i l’allau de medis de comunicació, especialment la televisió en llengua castellana. I de la necessitat de superar aquesta desigualtat atès que el català és la llengua oficial.

En el seu desenvolupament parla de:

• L’obligatorietat d’admetre l’ús del català en organismes públics, tant comunitaris com estatals.

• El canvi dels toponímics al català.

• L’obligatorietat d’ensenyar el català.

• La promoció de mitjans de comunicació (embrió de TV3 i de Catalunya Radio).

• El foment del teatre, cinema i espectacles en català.

• El foment dels llibres en català

Fruit d’aquesta llei es crea també el Consorci per la normalització Linguistica que vetllarà pel seu desenvolupament correcte.

Posteriorment va ser substituïda per una llei més ambiciosa: Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística per seguir avançant en el procès normalitzador i adaptar-lo a les noves necessitats.

Ambdós lleis van iniciar també diverses campanyes de sensibilització de l’ús del català que trobareu en aquest enllaç: Campanyes d’us del català.